Faculty


Shenghua Gao(高盛华)

Professor
ShanghaiTech University

Researchers


Zhengxin Li(厉征鑫)

Associate Researcher
ShanghaiTech University

PhD Students


Yuting Xiao(肖宇廷)

2018 Class
ShanghaiTech University

Jiale Xu(许家乐)

2019 Class
ShanghaiTech University

Zibo Zhao(赵子伯)

2019 Class
ShanghaiTech University

Ziming Zhong(钟子明)

2020 Class
ShanghaiTech University

Binbin Huang(黄彬彬)

2020 Class
ShanghaiTech University

Xinhao Yan(严新豪)

2021 Class
ShanghaiTech University

Master Students


Jinpeng Yu(于劲鹏)

2021 Class
ShanghaiTech University

Chenyu Wang(王晨宇)

2021 Class
ShanghaiTech University

Ruoyu Wang(王若宇)

2021 Class
ShanghaiTech University

Sixun Dong(董思勋)

2021 Class
ShanghaiTech University

Huazhang Hu(胡华章)

2021 Class
ShanghaiTech University

Yiqun Zhao(赵逸群)

2022 Class
ShanghaiTech University

Shuo Wang(王硕)

2022 Class
ShanghaiTech University

Jingwei Xu(徐京伟)

2023 Class
ShanghaiTech University

Shiyu Liu(刘世宇)

2023 Class
ShanghaiTech University

Qianyu Chen(陈虔羽)

2023 Class
ShanghaiTech University

Jiping Jin(金季平)

2023 Class
ShanghaiTech University

Alumni


Xu Tang(汤旭)

Master Student (2014 Class)
Baidu Research

Yingying Zhang(张营营)

Master Student (2014 Class)
Hikvision Research Institute

Zongwei Wang(王宗伟)

Master Student (2015 Class)
Alibaba Group

Yanbing Dong(董艳兵)

Master Student (2015 Class)
MetaSOTA

Junru Wu(吴俊儒)

Research Assistant (2016 ~ 2017)
Ph.D Candidate in TAMU

Zaiwang Gu(顾在旺)

Visiting Student (2017)
UBTech Research

Lina Hu(胡莉娜)

Master Student (2016 Class)
Telenav

Jia Zheng(郑佳)

Master Student (2016 Class)
Manycore Tech Inc.

Kun Huang(黄坤)

2013 Class

Ning Bi(毕凝)

Research Assistant (2018 ~ 2019)
Ph.D student in University of Leeds

Jie Min(闵杰)

Research Assistant (2018 ~ 2019)
Master student in UPenn

Weixin Luo(罗伟鑫)

PhD Student (2015 Class)
Meituan

Yanyu Xu(徐衍钰)

PhD Student (2015 Class)
Postdoc at A-star

Ziheng Zhang(张子恒)

Master Student (2016 Class)

Hao Zhang(章浩)

Visiting Student
Guangdong University of Technology

Huihong Zhang(张慧红)

Visiting Student
University of the Chinese Academy of Sciences

Zhixin Piao(朴智新)

Master Student(2017 Class)
miHoYo

Peiyao Wang(王佩瑶)

Research Assistant
Ph.D. at Stony Brook University

Dongze Lian(廉东泽)

PhD Student (2016 Class)
Postdoc at NUS

Wen Liu(刘闻)

PhD Student (2016 Class)
Tencent

Zehao Yu(余泽浩)

Master Student (2018 Class)
PhD at University of Tübingen

Zhenjie Chai(柴振杰)

Master Student (2018 Class)

Junhao Hu(胡俊豪)

2018 Class

Lei Jin(金磊)

2019 Class
ShanghaiTech University
Xiaohongshu

Shenhan Qian(钱深瀚)

Master Student(2019 Class)
PhD student at TUM

Xianing Chen(陈夏宁)

Master Student(2019 Class)
Huawei (Noah's Ark)

Kang Zhou(周康)

PhD Student(2017 Class)
Postdoc at CUHK

Zhi Tu(涂治)

Reserach Assistant (2020~2021)
Master in USC

Yihao Zhi(智轶浩)

Master Student(2020 Class)
Phd student at CUHK(SZ)

Yicheng Qian(钱一成)

Master Student(2020 Class)
Xiaohongshu

Xiaohan Wu(吴笑寒)

Undergraduate(2019 class)
Master in U Penn